Αποζημιώσεις

16.-(1) Κατόπιν αίτησης του ζημιωθέντος, το Δικαστήριο δύναται να διατάσσει τον παραβάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημιά που υπέστη ως αποτέλεσμα της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης.

(2) Η ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης από πλευράς εργαζομένων προς τους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη περιορίζεται, εφόσον οι εργαζόμενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο.

(3) Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης και της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διάδικος, τα τυχόν αθέμιτα κέρδη που ο παραβάτης αποκόμισε και, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως την ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, εναλλακτικώς, ως προς τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, να καθορίζει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση βάσει στοιχείων, όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα ήταν οφειλόμενα, εάν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίδικο εμπορικό απόρρητο.