Εγγυήσεις και εναλλακτικά μέτρα

15.-(1) Κατόπιν αίτησης του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 13, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στo ζημιωθέντα αντί επιβολής των εν λόγω μέτρων, εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

(α) Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο που χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

(β) η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημιά στο πρόσωπο αυτό· και

(γ) η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται ευλόγως ικανοποιητική.

(2) Σε περίπτωση που διατάσσεται χρηματική αποζημίωση αντί των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 13, αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλοντο, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.