Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων

17.-(1) Σε περίπτωση αγωγής κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου, το Δικαστήριο δύναται να διατάσσει, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος και με δαπάνη του παραβάτη, τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της.

(2) Αναφορικά με οποιοδήποτε μέτρο προβλέπεται στο εδάφιο (1) προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορρήτων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9.

(3)(α) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο αποφασίζει να διατάξει τη λήψη μέτρου σύμφωνα με το εδάφιο (1) και αξιολογεί την αναλογικότητά του, λαμβάνει υπόψη, όπου απαιτείται, την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη ως προς την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου, όπως και την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον παραβάτη.

(β) Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη κατά πόσο οι πληροφορίες σχετικά με τον παραβάτη θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο και, εάν ναι, κατά πόσο η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών δικαιολογείται, ιδίως υπό το πρίσμα της βλάβης που ενδεχομένως να προκαλέσει το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και τη φήμη του παραβάτη.