Σύμβαση εργασίας

3.-(1) Κοινοβουλευτικός συνεργάτης εργοδοτείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνομολογείται μεταξύ αυτού και κοινοβουλευτικού κόμματος ή βουλευτή ή αντιπροσώπου.

(2) Τα μέρη στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) σύμβαση δύνανται να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο σύμβασης που εκτίθεται στο Παράρτημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα μέρη στη σύμβαση αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν το πρότυπο σύμβασης, διασφαλίζουν ότι οι όροι της σύμβασης εργασίας που συνομολογούν δεν παραβαίνουν οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.