Προϋποθέσεις εργοδότησης

4. Κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτής ή αντιπρόσωπος δύναται να εργοδοτήσει πρόσωπο ως κοινοβουλευτικό συνεργάτη, νοουμένου ότι αυτό-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του,

(γ) κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία,

(δ) διατηρεί λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό του οποίου εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Αστυνομίας Νόμου,

(ε) προκειμένου περί άρρενος, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(στ) δεν έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο, και

(ζ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.