Καθήκοντα και υποχρεώσεις

5. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του κοινοβουλευτικού συνεργάτη αφορούν στο κοινοβουλευτικό έργο του εργοδότη του και καθορίζονται στον τύπο σύμβασης που εκτίθεται στο Παράρτημα.