Απολαβές

6. Οι απολαβές που καταβάλλονται σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη καθορίζονται στη σύμβαση εργασίας του και υπολογίζονται κατ’ αναλογία της μισθοδοτικής κλίμακας Α8 της δημόσιας υπηρεσίας και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία σε σχέση με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, την παραχώρηση μισθοδοτικών προσαυξήσεων και την παραχώρηση δέκατου τρίτου (13ου) μισθού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ή σύναψης νέας σύμβασης εργασίας με διαφορετικό κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτή ή αντιπρόσωπο ως εργοδότη, ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης δεν επανατοποθετείται στην πρώτη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας, αλλά η προϋπηρεσία του προσμετράται για τον καθορισμό των απολαβών του.