Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

7. Ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης και τα εξαρτώμενα αυτού πρόσωπα δικαιούνται κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης εργασίας του, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα για τη δημόσια υπηρεσία.