Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

8. Σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη παραχωρείται άδεια ανάπαυσης, όπως προβλέπεται στον περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμο, και δύναται να του παραχωρείται άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές, που πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει ιατρό που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου και περιλαμβάνει οδοντίατρο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου.