Χρηματοδότηση και καταβολή απολαβών

9.-(1)(α) Κοινοβουλευτικό κόμμα λαμβάνει χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης για την εργοδότηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη.

(β) Βουλευτής ο οποίος δεν ανήκει σε κοινοβουλευτικό κόμμα ή αντιπρόσωπος λαμβάνει χρηματοδότηση για την εργοδότηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη, η οποία προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

(2) Οι απολαβές κοινοβουλευτικού συνεργάτη καταβάλλονται απευθείας σε αυτόν από τη Δημοκρατία εκ μέρους του εργοδότη του στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του εν λόγω εργοδότη, αφού πρώτα διενεργηθούν, στη βάση της ίδιας εξουσιοδότησης, οι προβλεπόμενες στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αποκοπές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποκοπές προβλέπονται σε νόμο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν δημιουργούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ της Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικού συνεργάτη.