Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο που εκλέγεται ως αντιπρόσωπος θρησκευτικής ομάδας όπως προβλέπεται στον περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμο·

«βουλευτής» σημαίνει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που έχει στις τάξεις του τουλάχιστον έναν βουλευτή·

«κοινοβουλευτικός συνεργάτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνομολογείται μεταξύ αυτού και κοινοβουλευτικού κόμματος, βουλευτή ή αντιπροσώπου, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.