Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.