Μεταβατικές διατάξεις

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 4, πρόσωπο που κατείχε θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη δυνάμει Νόμου και βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να συνεχίσει να κατέχει την εν λόγω θέση και η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί, έστω και αν δεν κατέχει τον αναφερόμενο στην παράγραφο (γ) τίτλο σπουδών.