Κατάθεση αντίγραφου σύμβασης εργασίας, εξουσιοδότησης και βεβαίωσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων

11. Κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτής ή αντιπρόσωπος που εργοδοτεί κοινοβουλευτικό συνεργάτη καταθέτει στην υπηρεσία της Δημοκρατίας που εντέλλεται να διενεργήσει την καταβολή των απολαβών του κοινοβουλευτικού συνεργάτη και τη διενέργεια των απαραίτητων αποκοπών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης, εξουσιοδότηση για την καταβολή των εν λόγω απολαβών και τη διενέργεια των εν λόγω αποκοπών, καθώς και βεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 4.