ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρα 3 και 5)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Σύμβαση που έγινε την ……… [ημερομηνία] μεταξύ του/της ……………… [όνομα εργοδότη] (στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Εργοδότης») Διεύθυνση: ………………………Τηλ. ………………………… Αρ. Μητρώου Εργοδότη (Κοινωνικών Ασφαλίσεων): ………..... ως Εργοδότη και του/της …………………………[όνομα κοινοβουλευτικού συνεργάτη] Διεύθυνση: ………………………….. Τηλ. …………………………, ως εργοδοτουμένου/ης στη θέση Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη.

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για-

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών και ετοιμασία μελετών και σημειωμάτων αναφορικά με διάφορα θέματα που εξετάζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το κοινοβουλευτικό κόμμα ή τα μέλη του, τον βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή τον ανεξάρτητο βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση.  Για τον σκοπό αυτό συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και τις πληροφορίες, ετοιμάζει εκθέσεις, μνημόνια, σημειώματα και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία,

(β)  την παροχή συμβουλών ή/και γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες επιπτώσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένες νομοθετικές ή άλλες προτάσεις που εξετάζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και

(γ) την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων τού ανατεθούν.

Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων, ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης συνοδεύει, εφόσον του ζητηθεί, το κοινοβουλευτικό κόμμα ή τα μέλη του, τον βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή τον ανεξάρτητο βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση, σε επιτόπου επισκέψεις ή εξορμήσεις ή άλλες συγκεντρώσεις για τη συζήτηση τοπικών ή άλλων προβλημάτων.

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο Εργοδότης συμφωνεί να εργοδοτήσει τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από την ………… μέχρι την ……………… [συνολική περίοδο δώδεκα (12) μηνών] και ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης συμφωνεί να εκτελεί τα πιο πάνω καθήκοντα για την ίδια περίοδο, έναντι μισθού, που υπολογίζεται στη βάση της μισθολογικής κλίμακας Α8, όπως καθορίζεται στον περί Αναδιάρθρωσης του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο, και για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας προστίθενται η ετήσια προσαύξηση και οι εκάστοτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι απολαβές του κοινοβουλευτικού συνεργάτη καταβάλλονται σε αυτόν από τη Δημοκρατία εκ μέρους του εργοδότη του στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του εν λόγω εργοδότη, αφού πρώτα διενεργηθούν, στη βάση της ίδιας εξουσιοδότησης, οι προβλεπόμενες στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αποκοπές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποκοπές προβλέπονται σε νόμο.

Ο εργοδότης καταβάλλει επίσης επιπρόσθετο ποσό όπως προβλέπεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στον περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμο, στον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο και στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού) Κανονισμούς, καθώς και στον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο.

Στον κοινοβουλευτικό συνεργάτη καταβάλλεται 13ος μισθός κατά τα προβλεπόμενα στον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών Νόμο.

Ουδέν ποσό καταβάλλεται στον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη επιπλέον της συμφωνηθείσας στην πιο πάνω παράγραφο αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο ή/και λόγω παροχής των συμφωνηθεισών υπηρεσιών πέραν των συνολικών ωρών εργασίας που αναφέρονται πιο κάτω ή/και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δημόσιας ή/και άλλης αργίας.

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα ανανέωσης της Σύμβασης αυτής χρόνο με τον χρόνο, κατόπιν έγκρισης του κοινοβουλευτικού κόμματος, όπου αυτό εφαρμόζεται, μέχρι τον τερματισμό της θητείας της παρούσας Βουλής.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης-

(α)  Προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης,

(β) διεκπεραιώνει την εργασία που του ανατίθεται, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται εύλογα σε κάθε περίπτωση από τον Εργοδότη,

(γ) παρέχει τις υπηρεσίες του επιμελώς, αποδοτικά, με πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεών του,

(δ) δεσμεύεται να μην πληροφορεί, γνωστοποιεί, κοινοποιεί, μεταδίδει ή/και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαδίδει ή παραδίδει άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρέσει προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Εργοδότη) οποιαδήποτε πληροφορία ή/και στοιχεία ή/και υλικό ή/και έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του ή/και ετοιμάζεται ή/και χρησιμοποιείται από αυτόν συνεπεία των υπηρεσιών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (η δυνάμει της παραγράφου αυτής δέσμευση ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης),

(ε) απαγορεύεται να εκχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που αυτός έχει δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Η εβδομαδιαία απασχόληση του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7.30 μέχρι 14.30 και Πέμπτη (εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου) 15.00  μέχρι 18.00, ανάλογα με τις εργασίες της Βουλής.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης εργάζεται, όταν του ζητηθεί, εκτός του προαναφερόμενου ωραρίου και ενδέχεται να ταξιδεύει εκτός έδρας. Πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κοινοβουλευτικού κόμματος ή των μελών του ή του βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή του ανεξάρτητου βουλευτή ή του αντιπροσώπου θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με τις οδηγίες που του δίδονται.  Σημειώνεται ότι οι συνολικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα δεν υπερβαίνουν τις 38 κατά τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο και τις 35 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης δικαιούται να αξιοποιήσει την ετήσια άδεια μετ’ απολαβών που δικαιούται, σε συνεννόηση με το κοινοβουλευτικό κόμμα ή τον βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή τον ανεξάρτητο βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση. Το μεγαλύτερο μέρος της άδειας λαμβάνεται κατά την περίοδο που η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι κλειστή. Οι αργίες είναι οι ίδιες που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης δε δικαιούται να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολείται με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση η οποία έρχεται σε σύγκρουση, έμμεσα ή άμεσα, με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση.

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη, ο Εργοδότης-

(α) Διαθέτει και υποδεικνύει σε αυτόν κατάλληλο προς χρήση χώρο εργασίας, και

(β) παρέχει σε αυτόν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, υλικό και έγγραφα που εύλογα απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση.

3.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Εργοδότη να τερματίσει ή/και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση λόγω παραβιάσεώς της από τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη, ο Εργοδότης δικαιούται εν πάση περιπτώσει κατ’ απόλυτη κρίση, με γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μηνός προς τον κοινοβουλευτικό συνεργάτη, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης μπορεί κατ’ απόλυτη κρίση, με γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μηνός προς τον Εργοδότη, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, είτε από τον Εργοδότη είτε από τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη, δυνάμει των ανωτέρω προνοιών, η συνολική αμοιβή του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη αναπροσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεθεί από αυτή ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό του χρονικού διαστήματος από της ημέρας προώρου λήξεως της Σύμβασης μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα έληγε κανονικά, εάν ετερματίζετο η Σύμβαση, στο σύνολο του χρονικού διαστήματος της Σύμβασης:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα αποζημιώσεων, εάν ο τερματισμός ή/και η καταγγελία της Σύμβασης επήλθε συνεπεία παραβάσεως αυτής.

4. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπεγράφη σήμερα, την ……………, εκ μέρους του Εργοδότη από τον/την …………………………… και από τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη στην παρουσία των πιο κάτω προσώπων που υπογράφουν ως μάρτυρες:

Εργοδότης                                                                                           Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης

..........................................                              ..............................................................
Μάρτυρες

(Όνομα)…………………………........                                                              ..........................................

(Όνομα)…………………………........                                                              ..............................................