Κανονισμοί για Προσωπικό

20.-(1) Θέματα που αφορούν το προσωπικό καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και συγκεκριμένα οι Κανονισμοί αυτοί καθορίζουν τη διάκριση του προσωπικού σε ειδικότητες, τα σχετικά προσόντα, τον τρόπο προσλήψεως, τις ώρες εργασίας, τις άδειες, τους κανόνες συμπεριφοράς, εμφάνισης και εργασίας, τις ευθύνες, την πειθαρχία και την απόλυση και οποιαδήποτε θέματα αφορούν την εργασιακή σχέση του προσωπικού.

(2) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται όπως καθορίζουν την προσθήκη από τον επιχειρηματία ορισμένου ποσοστού στους λογαριασμούς πελατών ως δικαίωμα υπηρεσίας, αντί φιλοδωρήματος ή άλλης χρώσης για υπηρεσίες, και ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής του εν λόγω επιβαλλόμενου δικαιώματος υπηρεσίας μεταξύ των εργοδοτουμένων.