Κανονισμοί

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) Τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών·

(β) τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων και άλλων εγγράφων και των πληρωτέων τελών αναφορικά με αυτά·

(γ) τον καθορισμό των τηρητέων από το Υφυπουργείο Τουρισμού μητρώων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβλέψουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών αυτών, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.