Προσφυγή εναντίον αποφάσεων της Κεντρικής Τράπεζας

15. Προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος δύναται να ασκηθεί κατά των αποφάσεων που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα για τα ιδρύματα πληρωμών κατ’ εφαρμογήν του παρόντος Νόμου ή κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.