Καταχώριση στο κράτος μέλος προέλευσης και στο μητρώο της ΕΑΤ

14.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα καταρτίζει και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση δημόσιο μητρώο το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό χωρίς χρέωση και προσβάσιμο ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα ιδρύματα πληρωμών που έχουν αδειοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, οι αντιπρόσωποί τους και οι υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια λειτουργίας∙

(β) τα υποκαταστήματα των αδειοδοτημένων από την Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή κράτους μέλους προέλευσης, ιδρυμάτων πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος∙

(γ) τα ιδρύματα που έχουν δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών βάσει του άρθρου 4(1)∙

(δ) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας και έτυχαν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 5(2) ή του άρθρου 34 και οι αντιπρόσωποί τους.

(2) Στο δημόσιο μητρώο προσδιορίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο ίδρυμα πληρωμών ή για τις οποίες έχει καταχωριστεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα δε ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας απαριθμούνται στο μητρώο χωριστά από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 5(2) ή του άρθρου 34.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στην ΕΑΤ, χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια και σε γλώσσα εύχρηστη στον χρηματοοικονομικό τομέα, τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο που τηρεί και είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών.