Διατήρηση της άδειας λειτουργίας

16. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 5, το ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αυτού.