Ανέκκλητο εντολής πληρωμής

80.-(1) Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών απαγορεύεται να ανακαλέσει εντολή πληρωμής σε περίπτωση που αυτή λήφθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, νοουμένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στο παρόν άρθρο.

(2) Στην περίπτωση που διενεργείται έναρξη πράξης πληρωμής από πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής ή από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο πληρωτής δεν ανακαλεί την εντολή πληρωμής μετά την παραχώρηση της συγκατάθεσής του στον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής να διενεργήσει την έναρξη της πράξης πληρωμής ή μετά την παραχώρηση της συγκατάθεσής του να εκτελεστεί η πράξη πληρωμής προς τον δικαιούχο.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), στην περίπτωση άμεσης χρέωσης και χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων επιστροφής, ο πληρωτής επιτρέπεται να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημέρας που συμφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηματικών ποσών.

(4) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 78(4) και (5), ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της συμφωνηθείσας ημέρας.

(5) Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στα εδάφια (1) έως (4), η εντολή πληρωμής επιτρέπεται να ανακληθεί μόνο με συμφωνία μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

(6) Στην περίπτωση που αναφέρεται στα εδάφια (2) και (3), απαιτείται η συμφωνία του δικαιούχου.

(7) Σε περίπτωση που προβλέπεται στη σύμβαση-πλαίσιο, ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να επιβάλει χρέωση σε περίπτωση ανάκλησης εντολής πληρωμής.