Μεταφορά και λήψη χρηματικών ποσών

81.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και οι τυχόν ενδιάμεσοι των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μεταφέρουν το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και δεν αφαιρούν επιβαρύνσεις από το μεταφερόμενο ποσό.

(2) Ο δικαιούχος και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να συμφωνούν ότι ο σχετικός πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών αφαιρεί τη χρέωσή του από το μεταφερόμενο ποσό πριν αυτό πιστωθεί στον δικαιούχο και, στην περίπτωση αυτή, το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και οι επιβαρύνσεις εμφαίνονται χωριστά στις πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο.

(3) Σε περίπτωση που από το μεταφερόμενο ποσό αφαιρούνται επιβαρύνσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του πληρωτή μεριμνά, ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής της οποίας η έναρξη διενεργήθηκε από τον πληρωτή και, όταν διενεργείται έναρξη πράξης πληρωμής από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου μεριμνά, ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής.