Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 82 έως 87

82.-(1) Τα άρθρα 82 έως 87 εφαρμόζονται όσον αφορά-

(α) Πράξεις πληρωμών σε ευρώ·

(β) εθνικές πράξεις πληρωμών στο νόμισμα του κράτους μέλους εκτός της Ζώνης του Ευρώ·

(γ) πράξεις πληρωμών που απαιτούν μόνο μία μετατροπή νομίσματος μεταξύ του ευρώ και του επίσημου νομίσματος κράτους μέλους εκτός της Ζώνης του Ευρώ, εφόσον η απαιτούμενη μετατροπή νομίσματος πραγματοποιείται στο κράτος μέλος εκτός της Ζώνης του Ευρώ και, στην περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών πληρωμών, η διασυνοριακή μεταφορά πραγματοποιείται σε ευρώ.

(2) Τα άρθρα 82 έως 87 εφαρμόζονται και επί πράξεων πληρωμών που δεν προβλέπονται στο εδάφιο (1), εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, με εξαίρεση το άρθρο 87 η εφαρμογή του οποίου δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των μερών.

(3) Σε περίπτωση που ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του συμφωνούν περίοδο μεγαλύτερη από την οριζόμενη στο άρθρο 83 για πράξεις πληρωμής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τον χρόνο λήψης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 78.