Αναφορά συμβάντων

96.-(1) Σε περίπτωση μείζονος λειτουργικού συμβάντος ή συμβάντος που αφορά την ασφάλεια, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών το γνωστοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην Κεντρική Τράπεζα, ως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

(2) Σε περίπτωση που το συμβάν επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών του, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών του για το συμβάν και για όλα τα διαθέσιμα μέτρα που μπορούν να λάβουν για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του συμβάντος.

(3) Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις σχετικές λεπτομέρειες του συμβάντος στην ΕΑΤ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, αφού αξιολογήσει τη σπουδαιότητα του συμβάντος, τις ενημερώνει αναλόγως.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, συνεργάζεται με την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τους σκοπούς αξιολόγησης εκ των δύο τελευταίων αρχών της σπουδαιότητάς του, κατά το εδάφιο (1), συμβάντος για τις άλλες σχετικές ενωσιακές και εθνικές αρχές.

(5) Στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 96, παράγραφος 2, εδάφιο (2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της άμεσης ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(6) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν, τουλάχιστον επί ετήσιας βάσης, στατιστικά στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε απάτη σχετίζεται με τα διάφορα μέσα πληρωμών στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία διαβιβάζει στην ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα δεδομένα αυτά σε συγκεντρωτική μορφή.