Διαχείριση των κινδύνων λειτουργίας και ασφάλειας

95.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών-

(α) Καταρτίζουν πλαίσιο με κατάλληλα μέτρα μείωσης κινδύνων και μηχανισμούς ελέγχου για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών τις οποίες παρέχουν∙ και

(β) ως μέρος του εν λόγω πλαισίου, θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων, για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μειζόνων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα επί ετήσιας βάσης ή/και σε μικρότερα διαστήματα που ορίζει η Κεντρική Τράπεζα, επικαιροποιημένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων λειτουργίας και ασφάλειας που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών και για την επάρκεια των μέτρων μείωσης κινδύνων και των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.