Εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη

97.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη, όταν ο πληρωτής-

(α) Έχει πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμών του διαδικτυακά·

(β) διενεργεί την έναρξη πράξης πληρωμής ηλεκτρονικά·

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω εξ αποστάσεως διαύλου, η οποία μπορεί να ενέχει κίνδυνο απάτης στον τομέα των πληρωμών ή άλλων παραβιάσεων.

(2) Αναφορικά με τη διενέργεια έναρξης πράξεων πληρωμής ηλεκτρονικά, που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), για πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής εξ αποστάσεως, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη που περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία συνδέουν δυναμικά τη συναλλαγή με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο.

(3) Αναφορικά με το εδάφιο (1), οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) εφαρμόζονται όταν η έναρξη των πληρωμών διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, και τα εδάφια (1) και (3) εφαρμόζονται επίσης όταν οι πληροφορίες ζητούνται μέσω παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού.

(5) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής και στον πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού να επαφίεται στις διαδικασίες εξακρίβωσης που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για τον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3), και, εφόσον εμπλέκεται ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3).