Διοικητικές κυρώσεις

25.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 13 και οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλου Νόμου προβλέποντος περί του αξιοποίνου πράξεως ή παραλείψεως παρόχου υπηρεσιών πληρωμών κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώνει ότι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιαδήποτε οδηγία, εγκύκλιο και/ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης οδηγίας που συνιστά ατομική διοικητική πράξη, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαίτηση, δεσμευτική διοικητική διάταξη, σύσταση και/ή κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, να επιβάλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια ευρώ (€1.000) έως ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, που κυμαίνεται από εκατόν ευρώ (€100) έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση που η παράβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποδίδεται σε υπαιτιότητα του μέλους του διοικητικού οργάνου και/ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους και/ή υπευθύνου διαχείρισης των δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών του ιδρύματος, η Κεντρική Τράπεζα, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το πρόσωπο αυτό, δύναται να επιβάλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια ευρώ (€1.000) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, που κυμαίνεται από εκατόν ευρώ (€100) έως χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας παραβαίνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, αφού προηγουμένως ακούσει, κατά περίπτωση, το ίδρυμα πληρωμών ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλει επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Κεντρική Τράπεζα έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.