Αστική και ποινική ευθύνη και ακυρότητα σύμβασης

26.-(1) Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληρωμών χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίζεται άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ, (€85.000) και/ή με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) τελείται από νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε μέλος των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων το οποίο εξουσιοδότησε ή εν γνώσει του επέτρεψε τη διάπραξή του, είναι ένοχο του ίδιου αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(3) Πρόσωπα τα οποία, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που προξενείται σε τρίτους ένεκα της πράξης ή παράλειψης που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(4) Οποιαδήποτε σύμβαση για προσφορά συναφθείσα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε αποδοχή υπηρεσιών πληρωμών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι άκυρη.