Τήρηση αρχείου από ίδρυμα πληρωμών

21. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου ή άλλης σχετικής διάταξης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να τηρεί αρχείο για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη.