Ορισμός αρμόδιας αρχής

22.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ορίζεται ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας η οποία είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και δέον να είναι ανεξάρτητη από οικονομικούς φορείς και να αποφεύγει συγκρούσεις συμφερόντων.

(2) Το εδάφιο (1) δεν συνεπάγεται ότι η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων πληρωμών πέραν της παροχής υπηρεσιών πληρωμών και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(α).

(3) Τα καθήκοντα της Κεντρικής Τράπεζας ως της κατά το εδάφιο (1) οριζόμενης αρμόδιας αρχής εμπίπτουν στην ευθύνη της, όταν η Δημοκρατία συνιστά το κράτος μέλος προέλευσης.

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων της δυνάμει του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα έχει τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 23(2), 24 και 25.