Ευθύνη ιδρύματος πληρωμών

20.-(1) Ίδρυμα πληρωμών το οποίο αναθέτει σε τρίτους την άσκηση λειτουργικών δραστηριοτήτων λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, το ίδρυμα πληρωμών έχει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις των υπαλλήλων του ή των αντιπροσώπων, των υποκαταστημάτων ή των οντοτήτων προς τις οποίες έχει γίνει εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων.