Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού.

(2) Το παρόν άρθρο και οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στο έδαφος των Βάσεων:

(α) Τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Μέρους·

(β) τα άρθρα 8 και 9 του Μέρους ΙΙ·

(γ) τα άρθρα 11 και 12 του Μέρους ΙΙΙ·

(δ) τα άρθρα 14 και 15 του Μέρους V·

(ε) το άρθρο 16 του Μέρους VI·

(στ) τα άρθρα 17 και 18 του Μέρους VII·

(ζ) το εδάφιο (1) του άρθρου 20, τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 21, τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 23, το άρθρο 24, το άρθρο 25, εξαιρουμένων των παραγράφων (i) και (v) της παραγράφου (ζ) αυτού και τα άρθρα 27 και 28 του Μέρους VIII,

(η) το άρθρο 29 του Μέρους IX·(θ)τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 32 και το άρθρο 33, εξαιρουμένης της παραγράφου (ιδ) του εδαφίου (1) αυτού του Μέρους X· και

(ι) το εδάφιο (3) του άρθρου 37 του Μέρους XI:

Νοείται ότι, οι αναφερόμενες στο παρόν εδάφιο διατάξεις, εφαρμόζονται σε πράξεις επεξεργασίας που πραγματοποιούνται στο έδαφος των Βάσεων, με εξαίρεση τις πράξεις επεξεργασίας που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για σκοπούς διοίκησης των Βάσεων.