Πεδίο εφαρμογής

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού.