Μη χορήγηση αποζημίωσης ή επιδόματος στον Πρόεδρο και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν οποιοδήποτε επίδομα ή αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.