Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

5.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για κάθε θέμα που αφορά στα ιδιωτικά φροντιστήρια.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων.

(β) ασκεί τον εποπτικό έλεγχο των ιδιωτικών φροντιστηρίων και συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(γ) συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26.

(δ) παρακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών.

(ε) παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

(στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτήν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.