Συγκρότηση ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών

6. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί ειδικές επιτροπές ή υποεπιτροπές, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα οι οποίες απαρτίζονται από μέλη της ή και από άλλα μέλη που ορίζει η Αρμόδια Αρχή, για τη μελέτη και υποβολή σε αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων σε θέματα που παραπέμπει σε αυτήν η Αρμόδια Αρχή.