Γραμματέας της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προσωπικό και γραφεία

7.-(1) Χρέη Γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί λειτουργός, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό και ο οποίος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε προσωπικό και γραφεία, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ανατιθέμενων σε αυτήν αρμοδιοτήτων.