Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων

8.-(1) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει, το αργότερο σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρεί Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στο οποίο καταχωρούνται η επωνυμία, η διεύθυνση και η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου, καθώς και τα φροντιστηριακά μαθήματα που εγκρίνονται για διδασκαλία. στο αρχείο της Αρμόδιας Αρχής καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη και του διευθυντή του ιδιωτικού φροντιστηρίου, ο αριθμός της πολιτικής και/ή φορολογικής τους ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

(2) Η Αρμόδια Αρχή επικαιροποιεί τον κατάλογο των ιδιωτικών φροντιστηρίων που καταχωρίζονται στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και δημοσιεύει αυτόν με γνωστοποίησή της, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 (5):

Νοείται ότι η δημοσίευση περιλαμβάνει, εκτός από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, τα διδασκόμενα μαθήματα σε κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρεί Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο του διδάσκοντος προσωπικού, η ημερομηνία γέννησής του, τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τα φροντιστηριακά μαθήματα που έκαστος έχει δικαίωμα να διδάσκει, τα στοιχεία επικοινωνίας του, ο αριθμός της πολιτικής του ταυτότητας και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και του πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.