Συμβουλευτική Επιτροπή

3.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο η οποία συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για κάθε θέμα που αφορά στα ιδιωτικά φροντιστήρια.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος από την Αρμόδια Αρχή.

(β) δύο (2) λειτουργούς του Υπουργείου, οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

(γ) ένα (1) μέλος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

(δ) ένα (1) μέλος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

(ε) ένα (1) μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων.

(στ) ένα (1) πρόσωπο με πτυχίο Νομικής, έπειτα από εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

(ζ) τρία (3) πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις εγκεκριμένου λογιστή ή/και εκπαιδευτικού ή/και αρχιτέκτονα ή/και πολιτικού μηχανικού ή/και κοινωνιολόγου.

(η) ένας ακαδημαϊκός ως αριστίνδην μέλος που δε θα έχει συγγενική σχέση μέχρι τέταρτου βαθμού με ανταγωνιστικούς φορείς.

(3) Η θητεία του προέδρου και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής.

(4) Η θέση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής κενούται-

(α) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο για εύλογη αιτία δύναται να τερματίσει το διορισμό του μέλους. ή

(β) λόγω θανάτου του μέλους. ή

(γ) λόγω γραπτής παραίτησης του μέλους. ή

(δ) λόγω μη συμμετοχής του μέλους σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδρίες χωρίς εύλογη αιτία.

(5) Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κένωσης της θέσης στην πλήρωση αυτής για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε ειδικής επιτροπής ή υποεπιτροπής οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μια φορά το τρίμηνο, και εκτάκτως, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή μετά από αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών της.

(8) Η Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) από τα μέλη της, οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέρα ή νικώσα ψήφο.

(9) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται από την κένωση θέσης μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των έξι (6).