Καθορισμός διδάκτρων

19.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για το ύψος των διδάκτρων του, των τελών και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία επιβαρύνεται κάθε μαθητής.

(2) Πριν την εγγραφή του μαθητή, κάθε ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ενημερώνει τους γονείς ή τους κηδεμόνες του για το ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του μαθητή σύμφωνα με το έτος εγγραφής του.

(3) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ή οποιοδήποτε εντεταλμένο από τον ίδιο πρόσωπο εκδίδει απόδειξη με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.