Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικού φροντιστηρίου

18.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ο οποίος επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο θα εφαρμοστεί η αλλαγή, υποβάλλει για το σκοπό αυτό αίτηση στην Αρμόδια Αρχή η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον τύπο της αίτησης που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Η Αρμόδια Αρχή απαντά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της σχετικής αίτησης αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού φροντιστηρίου υποβάλλει τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Όταν υποβληθεί αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) για αλλαγές οποιωνδήποτε στοιχείων η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου δύναται να υποβάλει σχετική εισήγηση στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση ή/και να παραπέμψει την αίτηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την υποβολή σχετικής εισήγησης στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.