Διαγραφή ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων

17.-(1) Ιδιωτικό φροντιστήριο, το οποίο δεν λειτουργεί για διάστημα τριών (3) σχολικών ετών, διαγράφεται από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για την επανεγγραφή του απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι για την έγκριση επανεγγραφής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου στοιχεία.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιουδήποτε ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και την ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας του, αν διαπιστωθεί, ύστερα από επιθεώρηση ή διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε ιδιωτικού φροντιστηρίου, ότι-

(α) Έπαυσαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών για την ίδρυση και λειτουργία του. ή

(β) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. ή

(γ) παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών. ή

(δ) ο ιδιοκτήτης του έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό. ή

(ε) ο ιδιοκτήτης του, ανάλογα με την περίπτωση, έχει απολέσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του μόνιμου κάτοικου της Δημοκρατίας. ή

(στ) ο ιδιοκτήτης του έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Φροντιστηρίων, εάν έπαυσαν να υφίστανται ή ουδέποτε υφίσταντο οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.