Μεταβίβαση της ιδιοκτησίας και διακοπή της λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου

16. Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου σε άλλο πρόσωπο, ο μεταβιβάζων ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβίβασή του για το νέο ιδιοκτήτη ο οποίος πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.