Επωνυμία ιδιωτικού φροντιστηρίου

15.-(1) Κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο έχει επωνυμία, η οποία-

(α) Δεν είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο, τον τύπο και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και, σε περίπτωση επωνυμίας σε ξένη γλώσσα, αυτή διατυπώνεται και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.

(β) διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων φροντιστηρίων.

(γ) δεν περιέχει τις λέξεις “Σχολείο”, “Σχολή”, “Ακαδημία”, “Ακαδημαϊκό”, “Εθνικό”, “Παγκύπριο”, “Ευρωπαϊκό”, “Διεθνές”, “Πρότυπο” ή “Κολέγιο” ή παρόμοιές τους:

Νοείται ότι ιδιωτικό φροντιστήριο το οποίο χρησιμοποιούσε κατά τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια, πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, επωνυμία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο και η τυχόν αλλαγή της θα απέβαινε επιζήμια σε αυτό, μπορεί να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή για τη συνέχιση της χρήσης αυτής.

(2) Η ίδια επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερα ιδιωτικά φροντιστήρια του ίδιου ιδιοκτήτη.

(3) Κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο, πριν από την επωνυμία του, φέρει τις λέξεις «Ιδιωτικό Φροντιστήριο» ή «Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο» οι οποίες φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, διαφημίσεις, αποδείξεις είσπραξης, στη σφραγίδα και γενικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από αυτό.

(4) Απαγορεύεται η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο της επωνυμίας ιδιωτικού φροντιστηρίου, πριν από την έγκριση της αίτησης και τη χορήγηση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.