Όροι λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου

14.-(1) Κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο δεν μπορεί να λειτουργεί και η λειτουργία του διακόπτεται από την Αρμόδια Αρχή, αν-

(α) Έπαυσαν να υφίστανται ή διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταντο από την αρχή οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του.

(β) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη.

(γ) αυτό δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του αναφορικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού του.

(δ) παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης του ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή για τη διακοπή εντός τριάντα (30) ημερών από τη διακοπή.