Διαδικασία εξέτασης αίτησης για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου

13.-(1) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου, παραπέμπεται από την Αρμόδια Αρχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις εισηγήσεις της, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5, αφού προηγουμένως διενεργηθεί μελέτη και έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων καθώς και επιτόπου επιθεώρηση του υποστατικού που θα χρησιμοποιείται ως ιδιωτικό φροντιστήριο, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και συμπλήρωση του εντύπου επιθεώρησης που καθορίζεται στους Κανονισμούς από τον αρμόδιο λειτουργό που διενήργησε την επιθεώρηση.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, μετά την υποβολή σε αυτήν της εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρίζει αυτήν, όταν καταβληθεί το καθοριζόμενο με τους Κανονισμούς τέλος εγγραφής, στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και εκδίδει στον ιδιοκτήτη σχετικό πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 (4) στον καθορισμένο από τους Κανονισμούς τύπο.

(3) Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), το ιδιωτικό φροντιστήριο ιδρύεται και δύναται να αρχίσει τη λειτουργία του.

(4) Κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο ή παράρτημά του δεν μπορεί να λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (3).

(5) Ο κατάλογος των ιδιωτικών φροντιστηρίων που καταχωρίζονται στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων δημοσιοποιείται από την Αρμόδια Αρχή με γνωστοποίησή της στον τύπο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου η οποία τυγχάνει συνεχούς επικαιροποίησης, μια φορά τον χρόνο, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.