Διευθυντής

12.-(1) Κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο έχει διευθυντή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11.

(2) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου, σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, δύναται να είναι και διευθυντής αυτού.

(3) Ο διευθυντής ιδιωτικού φροντιστηρίου έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και της Αρμόδιας Αρχής για την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου και εκτελεί όλα τα ανάλογα καθήκοντα προς αυτά των διευθυντών των δημόσιων σχολείων.

(4) Ο διευθυντής ιδιωτικού φροντιστηρίου δεν μπορεί να διευθύνει περισσότερα από ένα φροντιστήρια:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ιδιωτικό φροντιστήριο το οποίο έχει παραρτήματα σε διαφορετικούς χώρους εντός της ίδιας επαρχίας της Δημοκρατίας με μέγιστο αριθμό τα τρία (3) μπορεί να διευθύνεται από τον ίδιο διευθυντή, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τα τυχόν διδακτικά καθήκοντα αυτού.