Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου

11.-(1) Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου έχουν τα ίδια προσόντα τα οποία απαιτούνται αντίστοιχα για τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων.

(2) Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή έντυπο, στον τύπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς, με τα στοιχεία για τον διευθυντή και το προτεινόμενο διδακτικό προσωπικό, καθώς και για οποιοδήποτε νέο πρόσωπο προστεθεί ή αντικατασταθεί μεταγενέστερα στο διδακτικό προσωπικό όπως αυτά τα στοιχεία προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 (2) (ε).

(3) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι διευθυντής ή να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου μετά τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο αυτό έχει συμπληρώσει το εξηκοστό όγδοο (68) έτος της ηλικίας του.

(4) Κανένας εν ενεργεία ή αφυπηρετήσας κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(5) Κανένας εκπαιδευτικός δεν εργοδοτείται ως διευθυντής ή ως μέλος διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό φροντιστήριο, εάν δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.