Όροι ίδρυσης ιδιωτικού φροντιστηρίου

10. Κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας ή από νομικό πρόσωπο του οποίου η πλειοψηφία των μετόχων δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους ή μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

(β) από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εν ενεργεία.

(γ) από αφυπηρετήσαντα δημόσιο υπάλληλο ή εκπαιδευτικό δημόσιου σχολείου κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την αφυπηρέτησή του.

(δ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία.

(ε) από πρόσωπο που καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(στ) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή εξαναγκάστηκε σε αφυπηρέτηση στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

(ζ) από πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό.

(η) όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν της σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι η ίδρυση του φροντιστηρίου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας.

(θ) από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου.