Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

9Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το ιδιωτικό φροντιστήριο δύναται να παρέχει φροντιστηριακά μαθήματα με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(2) Το ιδιωτικό φροντιστήριο εκδίδει μετά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του Άρθρου 35 και την Παράγραφο 1 του Άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, εσωτερικούς κανονισμούς, στους οποίους ορίζονται και ρυθμίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του πιο πάνω Κανονισμού, ο σκοπός, τα τεχνολογικά μέσα και η χρήση τους για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών σε αυτήν, η συλλογή, η επεξεργασία και η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών,  οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας, προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.